Nye byggeregler- 1. Juli 2015

Unntatt søknadsplikt - SkaatunBoden og SkaatunBoden Funkis' ytre mål er tilpasset myndighetenes krav for at den skal kunne settes opp uten at det kreves søknad fra kommunen, det er likevel alltid noen forbehold for at dette skal være gjeldende.

Det du skal bygge må være i samsvar med arealplanen som gjelder for din eiendom.

Det du skal bygge må være i samsvar med gjeldende planbestemmelser (reguleringsplan) for området, utnyttingsgrad, byggegrenser, avstands- og høydebestemmelser, krav til utforming (tilpasning til omgivelsene) etc.

 

Planbestemmelser for din eiendom kan du finne ved å kontakte kommunen. Mange kommuner har planer og planbestemmelser liggende elektronisk slik at du selv kan hente ut informasjonen direkte fra kommunens hjemmeside.

Dersom det gjelder bevaringsverdige bygg må tiltaket avklares med kommunen.

Unntatt fra søknadsplikt pbl § 20-5 og SAK 10 § 4-1

  • Frittliggende bygning på bebygd eiendom som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m² .
  • Mønehøyde skal ikke være over 4,0 m og gesimshøyde ikke over 3,0 m. Høyde måles i forhold til ferdig planert terrrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.
  • Bygningen kan oppføres i en etasje og kan ikke underbygges med kjeller.
  • Tiltaket kan plasseres inntil 1,0 m fra nabogrense og annen bygning på eiendommen.
  • Bygningen må ikke plasseres over ledninger i grunnen